0000000639166-1.md.jpg

Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi 12 Cilt PDF indir

Osmanlı, bir ansiklopedi, kronolojik bir klasik, siyasi tarih çalışması veya birkaç bilim adamının yazdığı bir tarih kitabı değildir. Osmanlı hakkında siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, bilimsel ve felsefi açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Kısaca, Amerikalı bir bilim adamının ifadesi ile bu, ”bir milletin kendi tarihi hakkında yapabileceği en büyük araştırma projesidir.”

  YENİ TÜRKİYE, sadece bir yayınevi değil, aynı zamanda bir Araştırma Merkezi gibi çalıştı. Türkiye’nin en büyük fikir projesi olan “ULUSLARARASI OSMANLI PROJESİ” ni gerçekleştirdik. “OSMANLI” ismiyle 12 cilt, 9.244 sayfa olarak yayınladığımız bu büyük eserden başka “THE GREAT OTTOMAN-TURKISH CIVILISATION” isimli 4 cilt, 3.650 sayfalık İngilizce eserimizi yayınladık.

  “Osmanlı Projesi”, Türkiye’nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar Osmanlı Tarihi üzerine hazırlanmış en büyük araştırma olmuştur. Türkiye’nin ve dünyanın önemli Osmanlı uzmanlarının yer aldığı çalışmamızda; önce Osmanlı Tarihi konusunda önde gelen bilim adamlarından oluşan bir “yayın kurulu” teşkil edildi. Yayın Kurulunun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiye’den 1.536 olmak üzere, toplam 2033 bilim adamı ve uzmanlarla temas kuruldu.

  Bütün bu temaslar neticesinde; Türkiye dışındaki bilim adamlarından 221, Türkiye’deki bilim adamlarından 968 olmak üzere, toplam 1.189 bilimsel araştırma yazısı yayın kurulu’na intikal etmiş; bu yazılardan yayınlanması uygun görülen Türkiye dışından 138 ve Türkiye’den 672 olmak üzere toplam 810 adet bilimsel makale eserimizde yer almıştır.

  (1) Osmanlı tarihine Toplu Bir bakış – Osmanlı Devleti’nin Doğuşu, Kuruluşa dair nazariyeler – Kuruluş – Rumeli ye geçiş – Duraksama – Devletten İmparatorluğa Yükselişin Mimarları: Fatih ve Yavuz, Fatih Sultan Mehmet: ‘iki kıtanın ve iki denizin hakimi’, Yavuz Sultan Selim: hadim-ül haremeyn – İmparatorluğun Zirvesi: Cihan Devleti ve Kanuni, Kosova’dan Viyana’ya Osmanlı hakimiyeti, Kanuni Sultan Süleyman: Osmanlı’nın altın çağı – XVII. Yüzyıl: Avrupa ve İran ile münasebetler – XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, Kuzeyde beliren yeni hasım: Rusya, Osmanlıların Türkistan ve Kafkasya ile ilişkileri, Osmanlı diplomasisi. & (2) Avrupa İttifaklar Sisteminde Osmanlı İmparatorluğu, XX. yüzyıl: çözülmenin siyasi boyutları – ‘Şark meselesi’ nin ortaya çıkışı – Kırım Savaşı ve sonrası – Azınlıklar meselesi – Misyonerlik faaliyetleri – Osmanlı dış politikasında farklı boyutlar – En Uzun Yüzyılın Sultanı: II. Abdülhamid – II. Abdülhamid’in yükselişi ve iktidarı – II. Abdülhamid ve pan-islamizm – II. Meşrutiyet Dönemi – İttihat-terakki ve yıkılışa doğru – Meşrutiyet dönemi, Balkanlar ve ötesi – İmparatorluğun Son Yılları, Birinci dünya savaşı ve sonrası – Yıkılış ve yeni başlangıca doğru. & (3) Klasik Dönemde Osmanlı İktisadı, İktisadi zihniyet ve yapı – Toprak ve tarım – Ticaret ve loncalar – Maliye politikaları ve para – İktisadi Dönüşüm ve Buhran, Merkantilist batı karşısında Osmanlı ekonomisi – Mali dönüşüm ve iltizam sistemi – Sanayii Devrimi ve Osmanlı Ekonomisi, Osmanlı sanayileşme hamleleri – Tarım ve madencilik – Ahidnameler, Kapitülasyonlar ve sonuçları – Uluslararası sermaye ve dış borçlar – Osmanlı ekonomisinde Şirketleşme – Osmanlı şehirlerinde ticari faaliyetler – Reformlar Dönemi ve Milli İktisat Arayışlar, Milli iktisat arayışları – Bayındırlık hamleleri: Haberleşme, ulaşım ve demiryolları. & (4) Osmanlı Toplum Yapısı, Toplum yapısının ana hatları – Şehirliler, köylüler ve konar-göçerler – Millet Sistemi, Birlikte yaşamanın hukuki temelleri – Osmanlı toplumunda birlikte yaşama tecrübesi – Millet sisteminde Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar – Osmanlı Toplumu ve Dini Hayat, Osmanlı’nın temelindeki manevi harç – Dinin sosyal hayattaki rolü – Demografik Yapı, Göçler ve İskan Siyaseti, nüfus – Osmanlı iskan siyaseti – Göç hareketleri. & (5) Osmanlı Hayrat Sistemi ve Vakıflar, Vakıf sistemi – Osmanlı toplumunda sağlık ve sosyal güvenlik – Osmanlı Eğitim Sistemi, Klasik dönem Osmanlı eğitimi ve Medreseler – Eğitimde modernleşme – Eğitim ve öğretim kurumları – Misyoner okulları – Osmanlı Ailesi, Osmanlı’da aile yapısı – Osmanlı’da kadın – Osmanlı’da çocuk – Osmanlı Şehri ve Şehir Hayatı, Osmanlı şehri ve şehir hayatından kesitler – Bazı Osmanlı şehirlerinden portreler – Osmanlı’da spor faaliyetleri – Depremler ve yangınlar. & (6) Osmanlı İdari Teşkilatı, Osmanlı merkezi idare sistemi – Devlet idaresi ve din – Osmanlı taşra teşkilatı – Osmanlı merkezi idaresinde çözülme: ayanlık sistemi – Tanzimat döneminde idari reform – Osmanlı bürokrasi geleneği – Osmanlı’da tahrir ve arşivcilik – Osmanlı Hukuk Sistemi, Osmanlı hukuk sistemine genel bakış – Osmanlı hukuku ve şer’i hükümler – Osmanlı’da yargının işleyişi, şeyhülislam ve kadı – Osmanlı hukukunda batılaşma dönemi – Osmanlı Askeri Teşkilatı, Klasik dönem Osmanlı Askeri teşkilatı – Osmanlı silahları, harp sanayisi ve teknolojisi – Osmanlı ordusu ve ıslahat. & (7) Osmanlı Kuruluş Felsefesi, Klasik dönem Osmanlı düşüncesi – Osmanlı felsefesinin öncü şahsiyetleri – Osmanlı düşüncesinde Türk ve Türkmen imajı – Osmanlı Cihan Hakimiyeti Mefküresi, Fütühat ve gazavat – Çözülme ve Osmanlı aydını – Modernleşme İhtiyacının Doğuşu, modernleşme arayışları – İlk teşebbüsler: Askeri alanda yenilikler – Tanzimat: gelenekten kopma – Mutlakiyetten Meşrutiyete: Osmanlı düşüncesi ve Osmanlı anayasaları – Osmanlılıktan Milli Kimliğe, Bir tepki olarak Türk milliyetciliği – Bir fikir hareketi olarak pan-islamizm ve pan-türkizm – Tarihi Devamlılık: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Osmanlı Mirası – Osmanlı Devleti ve günümüz tarihçiliği. & (8) Osmanlı Bilim Tarihine Genel Bakış, Osmanlı’da bilim – İlim ve ulema – Dini Bilimler – Sosyal Bilimler, Felsefe, mantık – Tarih ve histografya – Coğrafya – Fen Bilimleri, Matematik, Astronomi – Fizik, Kimya, Biyoloji – Tıp Bilimleri, Tıp, diş hekimliği, eczacılık, Veterinerlik – Teknoloji. & (9) Osmanlı Medeniyetinde Kültür ve Sanat, Osmanlı’da kültürel yapı – Avrupalı gözüyle Osmanlı – Osmanlı kültür hayatından kesitler – Osmanlı coğrafyasında kültür – Dil: Osmanlı Türkçesi – Erken dönem Osmanlı Türkçesi – Geç dönem Osmanlı Türkçesi – Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı – Erken dönem Osmanlı Edebiyatı ve Halk Edebiyatı – Dini Edebiyat – Klasik dönem Osmanlı Edebiyatı – Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı – Son dönem Osmanlı Edebiyatında yeni akımlar. & (10) Osmanlı’da Estetik – Osmanlı Mimarisi – Osmanlı Türk Mimarisine genel bir bakış – Erken dönem Osmanlı Mimarisi – Klasik dönem Osmanlı mimarisi ve Mimar Sinan – Geç dönem Osmanlı Mimarisi – Osmanlı Dini mimarisi – Osmanlı Askeri Mimarisi – Osmanlı Sivil Mimarisi – Osmanlı coğrafyasında Mimari – Klasik Türk Musikisi, Musiki nazariyatı – Musikişinaslar – Dini musiki ve halk musikisi – Askeri musiki: Mehter – Osmanlı’da Musiki Kültürü. & (11) Geleneksel Sanatlar – Hat – Tezhip ve cilt – Minyatür – Ebru – Çini – Maden ve ahşap sanatı, kuyumculuk – Tezyinat ve işleme – El sanatları, halıcılık ve kilimcilik – Osmanlı’da Resim ve Heykel – Resim, heykel ve fotoğraf – Topkapı Sarayı Müzesindeki Geleneksel Sanatlardan Kesitler – Giyim kuşam – Hırka-i saadet dairesi ve silah bölümü – Osmanlı Sahne Sanatları – Geleneksel görüntü sanatları ve Tiyatro – Osmanlı Sineması – Kütüphanecilik ve Kitap. & (12) Hanedan – Padişah biyografileri – Şecere-i al-i Osman – Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası.

13. yüzyılın sonlarına doğru tarih sahnesine giren Osmanlı Beyliği’nin aradan bir asır geçmeden bir cihan devleti, bir imparatorluk haline gelmesinin ardındaki esrar halen tartışılmaktadır. İnsanımız bu mucizevi oluşum sırrını, Osmanlı’nın temelindeki manevi harç ile izah etmekte, Şeyh Edebalı’nın tefsir ettiği Osman Gazi’nin meşhur rüyasındaki Çınar efsanesine inanmaktadır. Hangi görüş tarzı olursa olsun, “cihangirane bir aşiretten” cihan devletine ulaşmada sadece kılıcın rol oynamadığı, Osmanlı’nın “tehafüt tutkusu”na, fitühat ve gazavat anlayışına, sağlam bir ekonominin, yerleşik, şehirli ve dengeli bir toplum yapısının, köklü bir eğitim, bilim, kültür ve sanat dokusunun destek olduğu, artık bütün ilmi çevrelerin kabul ettiği gerçeklerdir. “Osmanlı Cihan Hakimiyeti Mefküresi”, cihanşumüldür, emperyaldir fakat asla emperyalist değildir. Osmanlı Devleti, hakimiyeti ve nüfuzu altına aldığı ülkeleri ve milletleri sömürmemiş; aksine “abad eylemiş” ve şenlendirmiştir. “Devlet-i Aliyye”, hakimiyet sahası, medeniyeti, ihtişamı teşkilatlanması ve sosyal yapısı bakımından çok kültürlü ve çok milletli bir imparatorluktur. Bize göre, imparatorluktur. Bize göre, imparatorluk teriminin menfi anlamlarından kaçınmak için Osmanlı’yı bu muhteşem sıfattan mahrum etmek doğru değildir. (Önsöz’den)

SandaLca.com dan sizler için 12 ciltlik Osmanlı tarihi ansiklopedisi.

Osmanli – 1.pdf – 54.6 MB
Osmanli – 2 Siyaset.pdf – 64.6 MB
Osmanli – 3 iktisat.pdf – 59.2 MB
Osmanli – 4 Toplum.pdf – 56.5 MB
Osmanli – 5 Toplum.pdf – 56.0 MB
Osmanli – 6 Teskilat.pdf – 44.1 MB
Osmanli – 7 Dusunce.pdf – 56.4 MB
Osmanli – 8 Bilim.pdf – 63.4 MB
Osmanli – 9 Kultur ve Sanat.pdf – 115.9 MB
Osmanli – 10 Kultur ve Sanat.pdf – 120.6 MB
Osmanli – 11 Kultur ve Sanat.pdf – 121.8 MB
Osmanli – 12 Hanedan.pdf – 63.2 MB

Gelen Aramalar

Paylaşmak Güzeldir
Diriliş Ertuğrul 32.Bölüm | TRT Dizileri Great Little War Game 2 Apk Full 1.0.26 Para Mod Hileli
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Bilgi Telif Hakları veya Reklam için İletişim: yetkili.sikayet@gmail.com